آرزو برای گسترش جشن نوروز در دنیا

به گزارش تور کیش، با ایجاد سازمان میراث فرهنگی در سال 1367 و قرار دریافت مراکز مردم شناسی، باستان شناسی و اداره کل موزه ها در دل این سازمان و آغاز فعالیت های گسترده، ثبت و ضبط آئین ها و سنت های نوروز یکی از مهمترین اقداماتی بود که کهن ترین و فراگیرترین عامل فرهنگی ایران را به سمت جهانی شدن پیش برد.

آرزو برای گسترش جشن نوروز در دنیا

به گزارش تور کیش، آیین باستانی نوروز در هشتم مهرماه 1388 با عضویت هفت کشور به صورت چند ملیتی در فهرست دنیای میراث ناملموس و با مدیریت ایران به ثبت رسید. پفراینده ای که ایده اولیه اش را محمد میرشکرایی و تیم مردم شناسان پژوهشکده مردم شناسی داده بودند و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو و کشورهای جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان تهیه و به عنوان سومین اثر در فهرست آثار ناملموس دنیای ثبت شد.

البته در آن زمان دو کشور افغانستان و تاجیکستان نیز متقاضی همکاری در پفراینده نوروز بودند، اما به علت آن که نوروز را در کشور خود به ثبت ملی نرسانده بودند، نتوانستند در این پفراینده شرکت داشته باشند.

اهمیت منطقه ای پفراینده نوروز باعث شد تا در سال 1393 کشورهای افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز درخواست عضویت در این پفراینده را مطرح کنند، بنابراین ایران به عنوان مدیر پفراینده، جلسه ای را از 11 تا 16 بهمن ماه 1393 با حضور 12 کشور شامل کشورهای عضو و کشورهای تقاضا دهنده در هتل لاله تهران تشکیل داد و پفراینده ای جدید تهیه و تنظیم شد و خاتمه در دهم آذر ماه امسال در فهرست میراث ناملموس دنیای به ثبت رسید. اتفاقی که با رخ دادنش پفراینده نوروز در یونسکو سال و شماره ثبت جدید گرفت.

چرا نوروز در اولویت بود؟

دکتر محمد میرشکرایی، پیشکسوت مردم شناسی، ایران شناس و رئیس سابق پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این زمینه به تور کیش توضیح می دهد: با ایجاد سازمان میراث فرهنگی کشور در سال 1367 مراکز مردم شناسی، باستان شناسی و اداره کل موزه ها در دل این سازمان قرار گرفت و فعالیت هایشان در سطح گسترده تری ادامه پیدا کرد. که با آغاز فعالیت های پژوهشی در سازمان میراث فرهنگی و در حوزه مردم شناسی برنامه های پژوهشی در طرح هایی با پوشش کشوری آغاز شدند که طرح های مردم نگاری سرزمین و انسان و آب در ایران اشاره کرد.

او یکی از عمده ترین اهداف و برنامه های پژوهشی در این طرح ها را، پرداختن به صورت های گوناگون فرهنگ معنوی مانند آیین های ملی، بازی ها و ادبیات شفاهی و چوگان می داند و می گوید: در این میان مهمترین بخش این پژوهش ها به ثبت و ضبط آیین ها و سنت های نوروز مربوط می گردد، چون نوروز کهن ترین، فراگیرترین و موثرترین عامل فرهنگی در طول تاریخ و در گستره سرزمین های ایرانی بود.

وی با بیان این که با آغاز فعالیت های پژوهشی هر کدام از اداره های ایجاد شده، برنامه های جدیدی را ارائه کردند، می افزاید: ما نیز به سمت میراث معنوی که امروز یونسکو به آن میراث ناملموس می گوید، توجه نشان دادیم، چون همیشه فکر می کردیم که عناصر مادی و صورت های فرهنگی، منفک از صورت های معنوی و غیرمادی نیستند.

میرشکرایی با تاکید بر این که با دیدن یک بنای مذهبی، به این قضیه نیز توجه می کنیم که آن بنا فقط مهم نیست و آنچه که در پَسِ بخش مادی بنا باعث تقدس آن شده است، اهمیت بیشتری دارد، اضافه می کند: زمانی که یک کوه را به عنوان میراث طبیعی مورد توجه قرار می دهیم، چیزی در آن اهمیت دارد که به عنوان رابطه بین مردم و فرهنگِ مردم با آن کوه یا همان عنصر طبیعی برقرار شده است، چیزی که به این بحث ها معنا می دهد.

او با بیان این که اگر اعتقاداتِ مردم نباشد، تخت سلیمان نیز مانند یک چشمه معمولی دیده می گردد، می افزاید: در واقع رابطه هایی بین فرهنگِ مردم، باورها و اعتقادات مردم در قالب میراث فرهنگی با این پدیده ها وجود دارد که به آن اهمیت و جایگاه ثبت منطقه ای یا دنیای می دهد، بنابراین با این شیوه تفکر فکر کردیم در برنامه های مردم شناسیِ آن زمان به مسائلی توجه کنیم که در اولویت باشند، به همین دلیل نخست به پدیده هایی مانند چوگان، مراسم محرم و انواع بازی ها پرداختیم، اتفاقاتی که دارای جان مایه فرهنگ هستند، اما از سوی دیگر برخی از افراد در حوزه های دیگر معتقد بودند که این موارد نمی توانند اصلِ فرهنگ باشند، در حالی که در بحث ها این گونه مطرح می شد که کدام یک از عناصرِ غیرمادی، فرهنگ هستند.

میرشکرایی در ادامه بابیان این که اگر از عنصرِ فرهنگ، مایه غیر مادی (معنوی) را بگیریم هیچ باقی نمی ماند، ادامه می دهد: آن ها فقط با مواد فرهنگی دردل خود زنده اند. بنابراین این موارد را معیار قرار دادیم و به این فکر کردیم که از کجا می توان آغاز کرد. پس نخستین فکرمان به سمت نوروز رفت، چون نوروز کهن ترین، موثرترین و همه گیرترین عنصر فرهنگی در سراسر کشورهای حاشیه خلیج فارس - گستره نوروز از غرب چین تا شرق مدیترانه و از جنوب سیبری تا خلیج فارس است - است.

او می گوید: ما از حدود سال های 1375 و حتی پیش از آن، کار در زمینه نوروز را آغاز کردیم. بنابراین بسیار پیشتر از تشکیل کنوانسیون 2003 در یونسکو با موضوع میراث معنوی، ما بررسی و پژوهش در زمینه نوروز را آغاز و نتایج آن پژوهش ها را در دو همایش بین المللیِ نوروز در سال های 77 و 79 در تخت جمشید و ارگ بم ارائه کرده بودیم و پس از آن نیز سه همایش دیگر با این موضوع برگزار گشت که تکمیل کننده این گونه فعالیت ها بودند.

وی می افزاید: در ادامه تهیه پفراینده، چند مرحله تغییرات در فرایند تهیه آن و پژوهش ها ایجاد شد، همچنین کشورهایی مانند افغانستان و تاجیکستان که پفراینده ثبت ملی نداشتند به این پفراینده اضافه شدند، پس از آن کشورهای دیگر داوطلب شدند تا آخرین مرحله، که تعداد این کشورهای عضو در پفراینده میراث ناملموس نوروز به 12 کشور رسید.

تاریخچه پفراینده هفت ساله و هفت کشوری نوروز به بایگانی سپرده شد!

پس از گذشت هفت سال از ثبت دنیای نوروز و افتخاراتی که به دنبال آن به عنوان سومین پفراینده دنیای میراث ناملموس یونسکو و نخستین پفراینده میراث دنیای ناملموس ایران از آن خود کرده بود؛ عنوان مشترک باعث شد تا نوروز با ثبت جدید روبه رو شده وامسال شماره ثبت جدیدی بگیرد، میرشکرایی در این زمینه نیز می گوید: ثبت دوباره نوروز در فهرست میراث دنیای به مقررات یونسکو برمی گردد. اما تا جائی که اطلاع دارم پفراینده ای که سال 88 تهیه و در فهرست میراث دنیای به ثبت رسید، سر جای خود می ماند.

او می گوید: از سوی دیگر اگر در اجلاس امسال 12 کشور به صورت هماهنگ وارد پفراینده نوروز نمی شدند، این به معنای لغو ثبت دنیای نوروز نبود، بلکه فقط پنج کشور تمایل داشتند به پفراینده نوروز الحاق شوند بنابراین یک مرحله جدید آغاز شد، هر چند این اتفاق تفاوت چندانی هم برای ثبت دنیای نوروز ندارد.

وی ادامه می دهد: ضرورت حضور همه کشورهای منطقه و کشورهای دنیاِ نوروز در این پفراینده یک نکته بود که اگر انجام نمی شد ما یک چیزِ ناقص داشتیم. به این ترتیب یک کلِ متشکل را کنار هم قرار دادیم و امیدوارم عناصرِ دیگر فرهنگی مانند نوروز در مجموعه کشورهای منطقه که دارای یک فرهنگ و تاریخ هستند، کنار یکدیگر قرار بگیرند و یک عنصر فرهنگی متشکل دیگر را شکل دهند، تا بتوانیم بار دیگر یک کلیت فرهنگی را ثبت کنیم.

بهتر نبود نوروز فقط با نام ایران ثبت می شد؟

این پیشکسوت مردم شناسی با اشاره به پرسشی که تا کنون چند بار با آن روبه رو بوده است که بهتر نبود نوروز به تنهایی و به نام خود ایران ثبت می شد؟ ادامه می دهد: معتقدم ایرانِ ما یک ایران بزرگ فرهنگی است، نه ایرانی که با مرزهای سیاسی امروز همراه است. بنابراین ایران بزرگ فرهنگی بسی بزرگ تر از ایرانی با مرزهای کنونی است.

او تاکید می کند: زمانی که نوروز به عنوان یک عنصر فرهنگیِ ایرانِ بزرگ به ثبت دنیای می رسد، یعنی ما از یک اتحاد و اتفاق دنیای و منطقه ای صحبت می کنیم و می توانیم یک بلوکِ قدرتمند فرهنگی باشیم، به جای اینکه بلوک های سیاسی که هیچ کدام زمینه فرهنگی جان داری با یکدیگر ندارند، در سطح منطقه فراگیر شوند.

آرزوی میرشکرایی برای گسترش نوروز در دنیا

میرشکرایی در ادامه برای نوروز آرزوهایی دارد. او می گوید: آرزو دارم که نوروز روزگاری فراتر از همه این عضویت ها و پفراینده ها، کلِ دنیا را در بربگیرد. نقاط مختلفی در کشورهای مختلف دنیا مانند استان سین کیانگ در چین، کالیفرنیا در آمریکا یا سواحل شرقی آفریقا هستند که آئین باستانی نوروز را دارند، اما به عنوان یک موضوع رسمی نیستند.

این ایران شناس ادامه می دهد: ایرانی هایی که در دوره های مختلف تاریخ به نقاط مختلف دنیا رفته اند، نوروز را با خود منتقل کرده اند. در واقع این حکایتِ اهمیت نوروز است، چون فرزندان و نوادگان شان نیز در تداوم زندگی خود نوروز را به عنوان سنتی ملی انتخاب کرده اند و به همین دلیل امروز نوروز بین مردم شان رواج دارد.

او همچنین به این نکته اشاره می کند که ممکن است دولتِ آن کشورها، نوروز رسمی به این معنا در تقویم خود نداشته باشند و تاکید می کند: تنها کشورهایی که نوروز را در تقویم رسمی خود دارد و هر سال به صورت رسمی برای آن جشن برگزار می کند، دو کشور ایران و افغانستان هستند، اما بقیه کشورها به دلیل شرایط تاریخی خاص خود هر چند در زمان نوروز جشن می گیرند، اما آغاز سال نو آن ها با تقویم مسیحی آغاز می گردد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 25 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: toure-kish.ir شناسه مطلب: 778

به "آرزو برای گسترش جشن نوروز در دنیا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آرزو برای گسترش جشن نوروز در دنیا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید